Všeobecné obchodní podmínky – půjčovna nosicích pomůcek

 

I.

Základní ustanovení

1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

Ing. Pavla Lhotáková 

IČ: 02519763 

se sídlem: Smíchovská 2737/96a, Praha - Stodůlky, PSČ 15500 

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 

kontaktní údaje: Ing. Pavla Lhotáková, Praha - Stodůlky, Smíchovská 2737/96a, 15500 

email   pavlalhotakova@gmail.com 

telefon 778023332 

www.noseni.online
          
            (dále jen „pronajímatel“)

 

2.    Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá smlouvu o nájmu nosicí pomůcky (tedy zejména nosítka, šátku na nošení dětí, ring slingu, ale také nosícího oblečení – mikiny, softsehllové bundy, kabáty, nosicí kapsy) mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „nájemce“) a to buď osobně nebo prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese: www.noseni.online (dále je „internetový obchod“ a / nebo „pronajímatel“). 

3.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o nájmu, která může být mezi stranami uzavřena písemně nebo i ústně předáním předmětu nájmu a složením kauce ze strany nájemce. Odchylná ujednání v smlouvě o nájmu mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4.    Tyto obchodní podmínky a smlouva o nájmu se uzavírají v českém jazyce. 

 

II.

1. Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nebo je jejich oprávněným držitelem a má oprávnění pronajímat nosicí pomůcky, které jsou umístěné v internetovém obchodě nebo které k zapůjčení označí osobně. Pronajímatel se zavazuje přenechat tuto nezuživatelnou movitou věc k dočasnému užívání nájemci, a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli sjednané nájemné podle ceníku zveřejněného na stránkách internetového obchodu a dále se zavazuje složit pronajímateli kauci.

2. Pronajímatel přenechává předmět nájmu nájemci na dobu určitou sjednanou při zapůjčení předmětu nájmu.

3. Předmět nájmu byl předán nájemci pronajímatelem při podpisu této smlouvy, nebo zaslán na adresu uvedenou nájemcem při komunikaci online – v tom případě byla smlouva uzavřena na dálku-  a současně s tím byl vyhotoven mezi smluvními stranami předávací protokol, kde jsou zaneseny případné vady výrobku při předání (poškození, znaky užívání, vizuální vady atp.). V případě, že bude zápůjčka uzavřena na dálku (online), je nájemce povinen ihned po obdržení předmětu nájmu tento prohlédnout a porovnat s popisem zboží na předávacím protokolu a hlásit pronajímateli případné nesrovnalosti – zejména v protokolu neuvedené fleky a vady (vytažené nitě, prasklé spony atp).

4. Nájemce je povinen předmět nájmu vrátit nájemci nejpozději v poslední den trvání nájmu. To znamená, že předmět nájmu musí být v poslední den nájmu vrácen osobně, podán na pobočku pošty nebo Zásilkovny nebo předán kurýrní službě, nebo jiným prokazatelným způsobem odevzdán do sféry pronajímatele. Pro případ prodlení nájemce s vrácením pronajaté movité věci sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 110% denní zápůjční ceny za každý, byť i započatý, den prodlení. Pokud bude předmět nájmu vrácen dříve než bylo sjednáno, má nájemce nárok na vrácení poměrné části zápůjčného. 

III.

 

a) Práva a povinnosti pronajímatele

- přenechat předmět nájmu nájemci tak, aby ho mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu

- zajistit nájemci nerušené užívání předmětu nájmu po dobu nájmu

- Pronajímatel neodpovídá za vady, o kterých v době uzavření nájemní smlouvy strany věděly a které nebrání užívání věci, zejména za vady uvedené v předávacím protokolu. Pronajímatel má právo během nájmu věc vyměnit za jinou věc tak, aby byl naplněn účel této smlouvy a nájemce je povinen takovou náhradní věc přijmout, pokud má stejné, nebo účelu smlouvy odpovídací vlastnosti.

- Pronajímatel je oprávněn ukončit nájemní smlouvu bez výpovědní doby, dozví-li se, že nájemce předmět nájmu užívá nešetrně, v rozporu s touto smlouvou či dohodou v předávacím protokolu, věc poškozuje nebo ji bez jeho předchozího písemného souhlasu zapůjčil třetí osobě;

b) Práva a povinnosti nájemce

-- oznámit pronajímateli, že věc má vadu, kterou je povinen odstranit pronajímatel, a to ihned poté, kdy ji zjistí nebo kdy při pečlivém užívání věci zjistit mohl; oznámí-li nájemce řádně a včas pronajímateli vadu věci a věc pronajímateli předloží, pronajímatel je povinen vadu odstranit případně pronajatou věc vyměnit za jinou s obdobnými vlastnostmi podle svých možností; nájemce není oprávněn provádět na pronajaté věci bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele žádné opravy

- v případě, že vada bude zásadním způsobem ztěžovat užívání nebo ho znemožní zcela, má nájemce právo na prominutí nájemného po dobu, po kterou měl předmět nájmu prokazatelně vadu, nebo

- nájemce je povinen užívat věc jako řádný hospodář k účelu sjednanému, případně obvyklému a konzultovat neprodleně s pronajímatelem byť i vizuální poškození věci, znečištění, zatrženou nit atp.;a dále platit nájemné dle této smlouvy

- ukáže-li se během nájmu potřeba provést nezbytnou opravu věci, kterou nelze odložit na dobu po skončení nájmu, musí ji nájemce strpět, i když mu provedení opravy způsobí obtíže nebo omezí užívání věci

- nájemce není oprávněn podnajmout předmět nájmu třetí osobě; umožní-li nájemce užívat věc třetí osobě, odpovídá pronajímateli za jednání této osoby stejně, jako kdyby věc užíval sám.

 

 

IV.

 

Při skončení nájmu je nájemce povinen odevzdat pronajímateli věc v místě, kde ji převzal, či na jiném sjednaném místě, případně podat na pobočku pošty nebo Zásilkovny nebo předat kurýrní službě, nebo jiným prokazatelným způsobem odevzdat do sféry pronajímatele. Věc musí být v takovém stavu, v jakém byla v době, kdy ji převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání, ledaže věc zanikla nebo se znehodnotila.

Byla-li věc poškozena nebo znehodnocena, je nájemce povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu, tedy v případě ztráty věci celou její hodnotu a v případě poškození poté částku určenou pronajímatelem jako přiměřenou. Je-li věc poškozena tak, že není možná její oprava (a to i v případě, že poškození je pouze estetické, avšak v takovém rozsahu, že se věc stane neprodejnou či již nemůže sloužit k nájmu), je nájemce též povinen uhradit celou hodnotu věci.

 

V.

Platební podmínky a dodání zboží

1.    Nájemné a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy o zápůjčce může nájemce uhradit následujícími způsoby:

  • a] bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2201178744/2010 vedený  u Fio banky nebo č. 4628902052/5500, vedený u Raiffeisen Bank.

  • b] hotově při osobním předání.

  • c] pomocí PayPalu

·       d] platební kartou

·         e] dobírkou;

  • f) kreditem přiznaným prodávajícím na základě prodeje na protiúčet, práv z vadného plnění nebo z jiného důvodu;

3    Společně s nájemným je nájemce povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

4.    V případě platby v hotovosti či na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5ti dnů od uzavření smlouvy o zápůjčce. V případě, že nájemce nepřevezme objednané zboží, je pronajímatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Pronajímatel má v takovém případě právo na úhradu nákladů (administrativních i poštovních), které musel vynaložit, aby zboží mohlo být vráceno na provozovnu.

5.    V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje nájemce podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

6.    V případě bezhotovostní platby je závazek nájemce uhradit nájemné splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet pronajímatele.

7.    Podle zákona o evidenci tržeb je pronajímatel povinen vystavit nájemci účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

8.    Zboží je nájemci dodáno:

     a] na adresu určenou kupujícím v objednávce

     b] prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil (PPL, Zásilkovna)

     c] dovezením domů zákazníkovi

     d] osobním odběrem na adrese: Smíchovská 2737/96 a, 15500 Praha 13 - Stodůlky

 

9.    Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

10.  Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce a v potvrzení objednávky. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku nájemce, nese riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

12.  Je-li pronajímatel podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené nájemcem v objednávce, je nájemce povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně nájemce nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je nájemce povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

13.  Při převzetí zboží od přepravce je nájemce povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí nájemce zásilku od přepravce převzít.

14.  Pronajímatel vystaví nájemce daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu nájemce nebo nájemci předán jiným způsobem (messenger, whatsup atp.) nebo bude přiložen k dodávanému zboží.

 

Závěrečná ustanovení

1.    Veškerá ujednání mezi pronajímatelem a nájemcem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený nájemní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2.    Pronajímatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3.    Všechna práva k webovým stránkám internetového obchodu, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží internetovému obchodu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu obchodu.

4.    Internetový obchod nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Nájemce nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 

5.    Nájemce tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6.    Nájemní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 14.1.2021