Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

1.     Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. Pavla Lhotáková
IČ: 02519763, se sídlem: Smíchovská 2737/96 a, Praha – Stodůlky, 15500
(dále jen: „správce“).

 

2.  Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Ing. Pavla Lhotáková, Smíchovská 2737/96 a, Praha – Stodůlky, 15500

email:  info@noseni.online

telefon: 778023332
messenger: FB/Nosítko na míru, FB/Nejlevnější šátky a nosítka
instagram: @Nosítko na míru, @Nejlevnější šátky a nosítka
whatsApp: 778023332
eshop: www.noseni.online

 

3.  Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

4.  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

1.  Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/la nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky, zejména IP adresu, cookies.

2.  Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Jsou to Vaše jméno, příjmení, adresa pobytu, telefonní číslo, email, IP adresa, číslo účtu, PayPall číslo účtu.

3.  V případě online poradenství „Nosítko na míru“ je Správce oprávněn zpracovat mimo výše uvedeného také osobní údaje, zejména: pohlaví, osobní míry, údaje o zdravotním stavu (citlivá ramena, bolesti zad), podobu (v případě, že poskytnete v rámci poradenství fotografii, pokud správce obdrží fotografii Vašeho dítěte, vyslovujete tím za něj jako jeho zákonný zástupce souhlas se zpracováním takového údaje) a jiné údaje, které o sobě klient uvede a které jsou důležité pro správné nastavení poradenské služby. Tyto údaje správce neposkytuje žádným třetím osobám, pokud zadává objednávku nosítka přímo správce, může předat výrobci některé míry (většinou jsou však míry zjišťovány za tím účelem, aby byl správně zvolen typ nosítka a případně objednána zvětšená či zmenšená verze, Vaše míry nikam předávány nejsou), avšak nesděluje údaje o zdravotním stavu, pohlaví klienta a další sdělené údaje. Tyto údaje také nejsou nijak kategorizovány, jsou obsaženy jen v osobní komunikaci nebo v objednávce. Správce přistupuje s největší pečlivostí k ochraně citlivých údajů svých klientů.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

1.    Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

·       plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

·       oprávněný zájem správce;

·       Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2.    Účelem zpracování osobních údajů je

·       vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

·       zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit, byl –li dán souhlas.

3.    Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

1.    Správce uchovává osobní údaje 

·       po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). 

·       po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2.    Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.    Příjemci osobních údajů jsou osoby]  

·       podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 

·       zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

·       zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI.

Vaše práva

1.    Za podmínek stanovených v GDPR máte 

·       právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 

·       právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 

·       právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 

·       právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 

·       právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 

·       právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2.    Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, nebo na adrese https://www.uoou.cz/ v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.    Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.    Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3.    Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

1.    Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů.

2.   Pokud jste zaškrtnutím souhlasu se zasíláním reklamních materiálů správce s tímto zasíláním souhlasili, je tento souhlas platný po dobu 5ti let od jeho poskytnutí a může být kdykoliv odvolán prostřednictvím emailové adresy info@noseni.online.

 3.    Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 14.1.2021.