Všeobecné obchodní podmínky
– opravy a údržba šátků a nosítek – smlouva o dílo

 

I.

Základní ustanovení

1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

Ing. Pavla Lhotáková

IČ: 02519763

            se sídlem: Smíchovská 2737/96a, Praha - Stodůlky, PSČ 15500

            (fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním    
             rejstříku)

           kontaktní údaje:
Ing. Pavla Lhotáková,Praha - Stodůlky, Smíchovská 2737/96a, 15500
          
Email:   pavlalhotakova@gmail.com
           
Telefon: 778023332

www.noseni.online
          
            (dále jen „zhotovitel“)

 

2.    Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti zhotovitele a fyzické osoby, která uzavírá smlouvu o dílo mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „objednatel“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese: www.noseni.online (dále je „internetový obchod“) nebo osobně.

3.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouva o dílo. Odchylná ujednání v smlouvě o dílo mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4.    Tyto obchodní podmínky a smlouva o dílo se uzavírají v českém jazyce. 

 

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy o dílo je povinnost zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a své nebezpečí dílo, kterým je zejména oprava šátku, jeho vyprání a vyžehlení (wellness), úprava šátku (například: zkrácení, zúžení, přešití na ring sling, atp.), výroba zboží se šátku, a to dle zadání objednatele v objednávce či zadání blíže specifikovaného v písemné komunikaci stran. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí i veškeré práce nebo činnosti anebo jiná plnění, i kdyby je smlouva o dílo výslovně neuváděla jako součást díla, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla.

2. Dále je předmětem smlouvy o dílo povinnost objednatele uhradit za provedené dílo zhotoviteli odměnu dle ceníku na internetových stránkách zhotovitele. Objednatel se zavazuje zcela dokončené a bezvadné dílo ve sjednaném termínu od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla.

2. Zhotovitel provede dílo v souladu se smlouvou a prokazatelnými příkazy objednatele, udělenými před nebo v průběhu provádění díla, tj. s podklady pro provedení díla (například: informace o použitém niťovém materiálu).

3. O veškerých skutečnostech, které ovlivní nebo mohou ovlivnit podmínky provádění díla, zejména jeho cenu a termíny plnění, je zhotovitel povinen bezodkladně objednatele písemně informovat.

 

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

1  Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a odpovědnost, a řádně a včas jej dokončit a předat jej Objednateli.

 

2. Zhotovitel je výlučně sám odpovědný za způsob, kterým se dílo realizuje. Zhotovitel musí při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, je Zhotovitel povinen dodat nebo provést v rozsahu a jakosti, která je u obdobného typu díla očekávána a která je možná vzhledem k vstupním vlastnostem materiálu či zboží.

 

3.   Zhotovitel potvrzuje, že uzavřel tuto Smlouvu na základě údajů, informací a dat vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem. Jestliže jakékoliv údaje, předané objednatelem nebudou dostatečné nebo kompletní a úplné pro provádění této smlouvy, je Objednatel povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při obstarávání těchto chybějících údajů.

4. V souladu s ust. § 2594 občanského zákoníku, není zhotovitel odpovědný za následky vyplývající z nevhodného příkazu nebo věci, které mu byly předány objednatelem za předpokladu, že

    a) upozornil písemně objednatele na nevhodnost takového příkazu nebo věci a objednatel nadále trval na jejich provedení či užití, nebo

    b) zhotovitel s vynaložením odborné péče nesprávnost a neúplnost zjistit nemohl. Zhotovitel není v tomto případě odpovědný za případné škody na díle, dosažení požadované kvality díla a termínů plnění díla.

5. Objednatel je zejména povinen předat zhotoviteli materiál či věc určenou k opravě, poskytnout všechny dostupné informace o vlastnostech materiálu či věci, o rozsahu vad a o požadovaných opravách a jejich rozsahu. Zhotovitel provede při převzetí zboží kontrolu, a pokud objeví při převzetí nebo v průběhu oprav další vady, informuje o nich objednatele a ten uvede, zda a které vady si přeje opravit.

6. Pokud objednatel využívá služby wellness, seznámí ho objednatel na začátku s předpokládaným časem potřebným ke kompletní opravě šátku (přičemž tento odhad by neměl být překročen o více než 25% s výjimkou odůvodněných případů).

7. Objednatel je ihned po doručení, tj. nejpozději do 2 dnů ode dne doručení, opraveného či upraveného zboží povinen si jej důkladně prohlédnout, zejména zkontrolovat, zda byly opraveny vady, které byly zadány k opravě a zda oprava byla provedena řádně. V případě, že poté objeví objednatel na šátku vady, které mu nebyly zhotovitelem sděleny (tj. nebyl na ně v průběhu oprav zhotovitelem upozorněn ani nepožadoval jejich opravu) a které je možné opravit bez vynaložení nadměrných nákladů, je oprávněn požadovat po zhotoviteli jejich bezplatnou opravu. Na pozdější reklamaci vad, které mohou být způsobeny neopatrným užíváním výrobku (vytažené nitě, fleky atp.) nebude brán zřetel, nebude-li objednatel schopen prokázat, že tyto vady nebyly způsobeny až poté, co byla oprava provedena a předána..

 

 

IV.

Termín plnění

 

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit v termínu potvrzeném objednateli na začátku prací, nebyl-li žádný termín sjednán, zavazuje se díl dokončit do tří týdnu ode dne přijetí zakázky a / nebo fyzického přijetí materiálu nebo zboží k opravě podle toho, co nastalo později.

 

V.

Odpovědnost za škodu

1  Do dne předání zcela bezvadného a dokončeného díla, ponese zhotovitel veškerá rizika a bude odpovídat za jakékoliv škody na díle (včetně zejména za krádež jakékoliv části díla nebo materiálu, vybavení či strojů a zařízení umístěných na místě plnění). Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškeré podklady prokazující vlastnictví a hodnotu poskytnutého materiálu či zboží dodaného k opravě. Pokud nemá objednatel k dispozici podklady, prokazující hodnotu zboží (ztraceného, zcizeného či znehodnoceného), není zhotovitel povinen uhradit více než by odpovídalo rozumnému ocenění věci.

2  Zhotovitel odpovídá Objednateli za vady Díla, které má v době jeho předání, a za vady vzniklé po této době, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti. Bezodkladně po zjištění vady objednatel zhotoviteli vadu oznámí. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu se jedná, jak se vada projevuje, případně další informace podstatné pro posouzení vady zhotovitelem. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. Odpovědnost za škodu se řídí obecnými ustanoveními občanského zákoníku.

VI.

Objednávka a uzavření smlouvy

1.    Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí Objednatel sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.    Objednatel provádí objednávku zboží těmito způsoby:

a] prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě, 

b] vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  

3.    V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže zhotovitel splnit, nebo v případě, že věc má vady, které objednatel v objednávce neuvedl (což často vyjde najevo až poté, co zhotovitel věc k opravě fyzicky obdrží) zašle Objednateli na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením objednatele o přijetí této nabídky Zhotoviteli na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. 

7.    Všechny objednávky přijaté Zhotovitelem jsou závazné. Objednatel i Zhotovitel mohou zrušit objednávku předtím, než dojde k jejímu plnění. Pokud je objednávka díla zrušena poté, co již Zhotovitel zahájil činnost na díle, je objednatel povinen nahradit zhotoviteli doposud vynaložený čas a použité materiály. Objednatel může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email zhotovitele uvedený v těchto obchodních podmínkách. 

 

 

 

VII.

Zákaznický účet

1.    Na základě registrace provedené v internetovém obchodě může objednatel přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může provádět objednávání zboží a služeb. objednatel může objednávat zboží také bez registrace. 

2.    Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou zhotovitelem považovány za správné. Pokud na základě nekompletních či nepravdivých údajů nebude možné zboží řádně doručit, odpovídá objednatel za škodu, vzniklou zhotoviteli neúspěšným či opakovaným doručováním.

3.    Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4.    objednatel není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5.    Zhotovitel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když objednatel svůj uživatelský účet déle než tři roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6.    Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V.

Platební podmínky

1.    Cenu díla a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy se objednatel zavazuje uhradit na základě zaslané faktury Zhotovitele po dokončení díla. a může ji uhradit následujícími způsoby:

  • a] bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2201178744/2010 vedený
    u Fio banky nebo č. 4628902052/5500, vedený u Raiffeisen Bank.

  • b] hotově při osobním předání.

  • c] pomocí PayPalu

  • d] platební kartou při osobním předání;

  •  e] dobírkou;

  • f) kreditem přiznaným prodávajícím na základě prodeje na protiúčet, práv z vadného plnění nebo z jiného důvodu;

3    Společně s cenou díla je objednatel povinen uhradit náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou díla i náklady spojené s dodáním zboží.

4.    V případě platby v hotovosti či na dobírku je kupní cena splatná při převzetí díla. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14ti dní ode dne vystavení faktury. Zhotovitel není povinen zboží odeslat, dokud neobdrží platbu. Zhotovitel je oprávněn zhotovenou či opravenou věc zadržet ve smyslu §1395 OZ až do úplné úhrady všech pohledávek, které za objednatelem zhotovitel má.

5.    V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje objednatel podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

6.    V případě bezhotovostní platby je závazek objednatele uhradit cenu díla splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet zhotovitele.

7.    Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

8.    Zboží je objednateli dodáno: 

     a] na adresu určenou v objednávce

     b] prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou objednatel určil (PPL, Zásilkovna)

     c] dovezením domů

     d] osobním odběrem na adrese: Smíchovská 2737/96a, 15500 Praha 13 Stodůlky

 

10.    Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

11.  Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce a v potvrzení objednávky. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku objednatele, nese objednatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

12.  Je-li zhotovitel podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené objednatelem v objednávce, je objednatel povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně objednatele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

13.  Při převzetí zboží od přepravce je objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

14.  Zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu objednatele nebo na jinou ke komunikaci využívanou cestou (FB, msg, whatsup atp.)

  

VIII.

Doručování

1.    Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. 

2.    Objednatel doručuje zhotoviteli korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Zhotovitel doručuje objednateli korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce. 

 

IX.

Mimosoudní řešení sporů

1.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi podnikatelem a spotřebitelem z koupi zboží a služeb.

2.    Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3.    Zhotovitel je oprávněn k opravě zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X.

Závěrečná ustanovení

1.    Veškerá ujednání mezi objednatelem a zhotovitelem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2.    strany nejsou vázány žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3.    Všechna práva k webovým stránkám zhotovitele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží zhotoviteli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4.    Zhotovitel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Objednatel nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 

5.    Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 14.1.2021