Všeobecné obchodní podmínky - KOMISE

 

I.

Základní ustanovení

1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 Ing. Pavla Lhotáková 

 IČ: 02519763 

 se sídlem: Smíchovská 2737/96 a, Praha 13 - Stodůlky, PSČ 15500 

 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 

 kontaktní údaje:
 
Ing. Pavla Lhotáková, Smíchovská 2737/96 a, Praha 13 - Stodůlky, 15500 

 email: info@noseni.online

 telefon: 778023332 

 www.noseni.online

          
                                            (dále jen „internetový obchod“)

 

2.    Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti:

a) internetového obchodu jako komisionáře, který přijímá použité zboží od třetích fyzických osob a nabízí je na své webové stránce nacházející se na internetové adrese : www.noseni.online (dále „internetový obchod“);

b) internetového obchodu a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese: www.noseni.online (dále je „internetový obchod“). 

3.    Žádostí komitenta o přijetí zboží do komise internetového obchodu a souhlasem internetového obchodu s přijetím zboží je uzavírána komisionářská smlouva. Ustanovení obchodních podmínek, zj. jejich oddíl A) jsou nedílnou součástí této smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4.    Objednávkou provedenou kupujícím v internetovém obchodě (kliknutím na tlačítko Objednat) a přijetím objednávky internetovým obchodem na účet komitenta je uzavírána kupní smlouva mezi kupujícím a komitentem. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí této smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky a komisionářská a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. 

 

A) pro osoby, které nabízejí své zboží do komise

1.         Komisionář, tj. internetový obchod www.noseni.online, přijímá od třetích osob nabídky zboží do komise, tyto nabídky budou činěny prostřednictvím formuláře na adrese ……….., formulář je dostupný také přímo na stranách obchodu v sekci „Komise“. Zájemce o prodej svého šátku nebo nosítka formou komise uvede ve formuláři všechny relevantní informace, svou představu o prodejní ceně a přidá několik fotografií (postačí fotografie mobilem, nafocení zboží do komise zajistí v případě schválení komisionář). Prodejní cena bude kupujícím převedena přímo na účet prodávající třetí osoby.

Pokud komisionář zboží komitenta do komise přijme, bude ho o tom do 3-ti pracovních dnů po odeslání formuláře informovat o výsledku posouzení, jehož součástí bude i maximální cena, za kterou komisonář bude zboží nabízet. Pokud žádná informace nepřijde, platí, že zboží přijato nebylo. Na přijetí zboží do komise neexistuje právní nárok.

Pokud komisionář zboží na základě fotografie a popisu vad do komise přijme, avšak zaslané zboží nebude popisu odpovídat (bude mít v popisu neuvedené vady), není komisionář povinen takové zboží do komise přijmout a v takovém případě jej na účet komitenta odešle zpět. Komitent je na výzvu komisionáře povinen zpáteční zásilku proplatit a komisionář je oprávněn zboží zadržet, dokud platbu na zpáteční zásilku od komitenta neobdrží.

2.         Komisionář v případě přijetí zboží do komise pošle Komitentovi pokyny k odeslání a balení přijatého zboží do komise. Náklady na dopravu ke komisionáři i ke kupujícímu hradí komitent.

3.         Komisionář obstarává prodej zboží vlastním jménem pro Komitenta a na jeho účet a poskytuje mu s tím související služby, které jsou především:

- posouzení zboží;

- nafocení zboží, vytvoření a správa nabídky po dobu 30-ti dní od zveřejnění nabídky;

- oprava a údržba zboží za cenu dle ceníku komisionáře, je-li individuálně sjednána;

- nabízení zboží osobně na nosících srazech a veletrzích.

4. Za výše uvedené služby a za obstarání příležitosti k obchodu a/nebo uzavření obchodu náleží komisionáři odměna dle aktuálního ceníku komisionáře, a to i v případě, že zboží nebude prodáno. Odměna je splatná ke dni dodání zboží na adresu komisionáře; nebude-li odměna zaplacena, není komisionář povinen nabízené zboží zveřejnit

5.         Komisionář je oprávněn za komitenta a na jeho účet uzavřít kupní smlouvu, existuje-li nabídka na koupi zboží za zveřejněnou cenu. Komisionář si není povinen k tomuto kroku vyžadovat dodatečný souhlas komitenta. Komisionář tedy v případě, kdy projeví potenciální kupující zájem a danou cenu zboží zakoupit, potvrdí přijetí nabídky a je oprávněn tuto jménem komisionáře a v jeho zastoupení potvrdit a tím uzavřít kupní smlouvu.

6.         Práva a povinnosti

a) komitent je povinen sdělit komisionáři všechny relevantní informace a nezamlčet nic, co by mohlo mít roli na hodnotu zboží;

b) komisionář není bez souhlasu komitenta oprávněn změnit stanovenou cenu zboží. Bude-li cena komitentem určena rozestupem nebo dopředu dojednána možnost slevy, je komisionář tuto slevu zveřejnit nejdříve 15 dní po zveřejnění.

c) komisionář chrání komitentovy zájmy, které mu byly komitentem oznámeny nebo které lze rozumně předpoklad z povahy obchodu a zboží, a zpraví ho o každé okolnosti, která může mít vliv na změnu komitentova příkazu.

d) komitent je oprávněn kdykoliv v průběhu prodeje zboží požadovat jeho stažení a zaslání zpět; to nemá vliv na odměnu na obstarání příležitosti a za doplňkové služby, tato je zásadně nevratná; pokud bude požadavek na stažení zboží z komise učiněn až poté, co již bude zboží rezervováno nebo prodáno prostřednictvím komise (tedy již bude objednáno a bude se očekávat jeho uhrazení), nebude možné takovému požadavku vyhovět. Výjimkou je případ, kdy bude objednané zboží neuhrazeno déle jak 5dnů po výzvě k zaplacení.

e) komisionář informuje komitenta o jeho zakázce prostřednictvím systému na svých stránkách, kde komitent vidí stav zakázky (volné / rezervace / prodáno) plnění jeho příkazu.

f) komisionář je povinen zajistit obvyklé uskladnění zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození. Při skladování zboží je komisionář povinen dodržovat specifické pokyny komitenta, byly-li sděleny předem při posuzování zakázky.

g) komitent souhlasí s tím, že jeho jméno, příjmení, adresa, email a telefonní číslo budou sděleny po odeslání objednávky na zboží také kupujícímu za účelem uzavření kupní smlouvy a také případné reklamace zboží kupujícím.

h) komitent je povinen do dvou (2) dní ode dne připsání platby za prodané zboží na jeho účet potvrdit přijetí platby komisionáři;

i) komisionář je povinen zboží do pěti (2) pracovních dní od obdržení informace o přijetí platby komitentem od kupujícího odeslat zboží na adresu kupujícího;

7.          Reklamace

Případné reklamace zboží neřeší komisionář, ale původní majitel zboží, tedy komitent. Komisionář se však zavazuje přispět svým obrazovým materiálem a svědectvím o stavu odeslaného zboží.

Komisionáře je možné kontaktovat na emailové adrese, uvedené v úvodu těchto VOP. Poskytne Vám veškerou možnou součinnost, neboť má zájem, aby obchody, uzavřené jeho prostřednictvím, probíhaly v souladu se zákonem a férově. Je ovšem vázán mlčenlivostí a není oprávněn sdělit Vám osobní údaje, s jejichž předáním nevyslovil jejich nositel souhlas.

B) pro kupující

I.

Základní informace

1.    Zboží, které internetový obchod nabízí v sekci „Komise“, není ve vlastnictví internetového obchodu, ale ve vlastnictví jednotlivých fyzických osob (v této sekci B dále jako „majitel“), které mají s internetovým obchodem komisionářskou smlouvu.

2.    Internetový obchod zboží při jeho přebrání prohlédne a je do doby prodeje či ukončení komisionářské smlouvy v jeho držení a obchod má tedy kontrolu nad jeho stavem, Obchod ručí kupujícímu za to, že jsou pravdivé ty informace o zboží, které lze zjistit z osobní prohlídky zboží a dále, že fotografie jsou aktuálními fotografiemi zboží a zachycují reálnou podobu přeprodávaného zboží. Ostatní uváděné informace přebírá internetový obchod od majitele a neručí za jejich správnost.

3. Zboží, které je v prodeji nabízeno, je zbožím použitým (není-li uvedeno jinak).

 

 

II.

Informace o zboží a cenách

1.    Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny bez dopravy a zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě.

2.    Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

3.    V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Ceny doručení do jiných států budou domluveny individuálně. 

 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.    Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.    Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

1] prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě, 

2] vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  

3.    Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, způsob platby a doručení.

4.    Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Objednat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

5.    Neprodleně po obdržení objednávky zašle internetový obchod kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na  e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky internetového obchodu. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky internetovým obchodem na emailovou adresu kupujícího. 

6.    V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže internetový obchod splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky internetového obchodu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. 

7.    Všechny objednávky přijaté internetovým obchodem jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky internetovým obchodem. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách. 

8.    V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně internetového obchodu při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není internetový obchod povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu internetového obchodu.

 

IV.

Zákaznický účet

1.    Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace. 

2.    Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Pokud na základě nekompletních či nepravdivých údajů nebude možné zboží řádně doručit, odpovídá kupující za škodu, vzniklou internetovému obchodu či majiteli neúspěšným či opakovaným doručováním.

3.    Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. internetový obchod nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5.    internetový obchod může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle než tři roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení internetového obchodu, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V.

Platební podmínky a dodání zboží

1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby, přičemž vždy je rozhodující dohoda s komitentem, tj. skutečným vlastníkem zboží, nikoliv volba kupujícího:

  • a] bezhotovostně převodem na bankovní účet komitenta, tedy skutečného vlastníka zboží;

  • b) bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2201178744/2010 vedený u Fio banky nebo č. 4628902052/5500, vedený u Raiffeisen Bank.

·       b] hotově při osobním předání

·       . c) kreditem přiznaným prodávajícím na základě prodeje na protiúčet, práv z vadného plnění nebo z jiného důvodu;

2.    Platba na splátky bez navýšení. V případě, že je prodávajícím odsouhlasen prodej na splátky (na který není právní nárok), jsou tím myšleny dvě splátky, každá ve výši ½ z ceny zboží. V případě, že hodnota zboží je vyjádřena lichou částkou, bude první splátka o korunu vyšší. První splátka je splatná do 5-ti dní ode dne uzavření kupní smlouvy, druhá splátka do dvou měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy. Zboží prodané na splátky se považuje za uhrazené a bude odesláno poté, co jsou obě splátky na účtu prodávajícího. Odeslání zboží před jeho kompletní úhradou na účet prodávajícího není možné. K úhradě splátek je možné využít všechny výše uvedené platební podmínky s výjimkou dobírky (neboť v takovém případě by část zboží byla hrazena až při převzetí). Zboží, které bylo prodáno na splátky, je kupujícímu rezervováno a prodávající není oprávněn s ním až do odeslání jakkoliv manipulovat. V případě prodlení s úhradou kterékoliv splátky je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Byla-li již uhrazena první splátka, vrátí prodávající do 5ti dní ode dne odstoupení od smlouvy finanční prostředky ponížené o blokační poplatek ve výši 10% ceny zboží na účet, z něhož byla první splátka zaslána.

3    Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit internetovému obchodu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.    V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5ti dnů od uzavření kupní smlouvy. Není –li celá kupní cena uhrazena ve lhůtě dle tohoto odstavce je majitel zastoupený internetovým obchodem oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě, že kupující nepřevezme objednané zboží je majitel zastoupený internetovým obchodem též oprávněn od smlouvy odstoupit. Majitel a internetový obchod má v takovém případě právo na úhradu nákladů (administrativních i poštovních), které musel vynaložit, aby zboží mohlo být vráceno na provozovnu.

5.    V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

6.    V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

7.    Majitel ani internetový obchod nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou. 

8.    Podle zákona o evidenci tržeb je internetový obchod povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

9.    Zboží je kupujícímu dodáno:

     a] na adresu určenou kupujícím v objednávce

     b] prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil (PPL, Zásilkovna)

     c] dovezením domů zákazníkovi

     d] osobním odběrem na adrese: Smíchovská 2737/96a, 15500 Praha 13 Stodůlky

10.    Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

11.  Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky internetovým obchodem. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

12.  Je-li internetový obchod podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

13.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

14.  Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VI.

Práva z vadného plnění, odstoupení od smlouvy

1.    Vzhledem k tomu, že majitel zboží nabízeného v komisi není podnikatel, nevztahují se na prodej zboží v komisi ustanovení právních předpisů o spotřebitelském prodeji a o ochraně spotřebitele. Práva a povinnosti stran jakož i práva kupujícího z vadného plnění či odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními zákona 89/2014 Sb., Občanského zákoníku, o kupní smlouvě, případně ustanoveními o komisionářské smlouvě. Internetový obchod Vám spolu s prodaným zbožím sdělí tyto informace o komitentovi – majiteli prodávaného zboží – které má internetový obchod k dispozici: jméno, příjmení, adresu, email a telefonní číslo. Tyto informace internetový obchod získal elektronickou formou a nejsou ověřovány.

2. Reklamovat lze pouze skryté vady, o nichž kupující před koupí nevěděl. Nelze reklamovat vady odpovídající běžné míře opotřebení zboží.

V případě podstatných vad zboží lze PO MAJITELI ve smyslu Občanského zákoníku požadovat následující:

-        odstranění vady (dodáním chybějící věci nebo opravou věci),

-        přiměřenou slevu z kupní ceny,

-        odstoupením od smlouvy.

VIII.

Doručování

1.    Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. 

2.    Kupující doručuje internetovému obchodu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. internetový obchod doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce. 

C).

Závěrečná ustanovení

1.    Veškerá ujednání mezi internetovým obchodem, komitentem a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2.    internetový obchod není ve vztahu ke kupujícímu ani komitentovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3.    Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží internetovému obchodu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu internetového obchodu.

4.    Internetový obchod nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující a komitent nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 

5.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6.    Komisionářská smlouva, tzn. objednávka, komunikace stran a VOP, je archivována komisionářem v elektronické podobě a není přístupná.

7.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 14.1.2021